Nike Kobe 11 EM

Kobe 11 EM Carpe Diem
Nike Kobe 11 EM all Black
Nike Kobe 11 EM All white
Nike Kobe 11 EM Carpe Diem
Nike Kobe 11 EM China red
Nike Kobe 11 EM Draft Day
Nike Kobe 11 EM Grey Purple
Nike Kobe 11 EM Mambacurial
Nike Kobe 11 EM Sunset